Privacybeleid

Datum van vankrachtwording: 24 mei 2018

Strathmore Artist Papers™ ("ons", "wij", "we" of "onze") publiceert de website https://strathmoreartist.com/ (de "service").

Op deze pagina informeren wij u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u in verband met die gegevens hebt.

We gebruiken uw gegevens om de service te verstrekken en te verbeteren. Door de service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en het gebruik van de informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, dezelfde betekenissen als in onze algemene voorwaarden, die u kunt raadplegen op https://strathmoreartist.com/.

Definities

Service
De service is de website https://strathmoreartist.com, die wordt gepubliceerd door Strathmore Artist Papers.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens over een natuurlijk persoon die op basis van die gegevens (of van die gegevens en andere informatie die in ons bezit is of kan komen) kan worden geïdentificeerd.

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld doordat ze worden gegenereerd door het gebruik van de service of door de infrastructuur van de service zelf (bijvoorbeeld de tijd dat iemand op een pagina blijft).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel (computer of mobiel toestel).

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt.

Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Verwerkers (of dienstverleners)
Een verwerker (of dienstverlener) is elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Wij kunnen een beroep doen op de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

Betrokkene (of gebruiker)
De betrokkene is elke levende natuurlijke persoon die onze service gebruikt en het voorwerp vormt van persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruik van informatie
Wij verzamelen diverse types informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te verstrekken en te verbeteren.

Types verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Terwijl u onze service gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ('persoonsgegevens'). Persoonsgegevens omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en familienaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, gemeente
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie toe te sturen die u kan interesseren. U kunt ervoor kiezen die communicatie niet of voor een deel niet te ontvangen. Klik daarvoor op de uitschrijflink of volg de instructies in elke e-mail die wij u toesturen.

Gebruiksgegevens
Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop u de service bereikt en gebruikt ("gebruiksgegevens"). Die gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het IP-adres van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke identificatoren van uw toestel en andere diagnostische informatie.

Locatiegegevens
Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daar de toestemming voor geeft ('locatiegegevens'). Wij gebruiken deze gegevens om onderdelen van onze service te verstrekken, en om onze service te verbeteren en te personaliseren.

U kunt locatieservices op elk ogenblik in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt, via de instellingen van uw toestel.

Trackinginformatie & gegevens uit cookies
We gebruiken cookies en gelijkaardige trackingtechnologie om de activiteit op onze service op te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme, unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden door een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw toestel. Trackingtechnologie die ook wordt gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en op te volgen, en onze service te analyseren en te verbeteren.

 

U kunt uw browser instellen zodat alle cookies worden geweigerd of u een melding moet krijgen wanneer er een cookie wordt verstuurd. Als u cookies niet aanvaardt, is het echter mogelijk dat u bepaalde delen van onze service niet zult kunnen gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Wij gebruiken sessiecookies om onze service te kunnen verstrekken.
 • Wij gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en diverse instellingen te onthouden.
 • We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Strathmore Artist Papers gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verstrekken en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze service
 • Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van interactieve elementen van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Met het oog op klantenservice
 • Om analyses te maken of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en te verhelpen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie toe te sturen over andere goederen, diensten en gebeurtenissen die wij aanbieden en vergelijkbaar zijn met deze die u al hebt gekocht of waarover u al vragen hebt gesteld, tenzij u ervoor gekozen hebt dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, hangt de rechtsgrond van Strathmore Artist Papers voor het verzamelen en het gebruik van de in dit privacybeleid beschreven persoonsgegevens af van de persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij die verzamelen.

Strathmore Artist Papers mag uw persoonsgegevens verwerken, omdat:

 • wij een contract met u moeten uitvoeren;
 • u ons daar toestemming voor hebt gegeven;
 • de verwerking in ons gerechtvaardigde belang is en niet wordt tenietgedaan door uw rechten;
 • wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaring van gegevens

Strathmore Artist Papers zal uw persoonsgegevens enkel bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken in de mate die nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld wanneer wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren in navolging van de geldende wetten), om geschillen te behandelen en om onze juridische overeenkomsten en beleidslijnen af te dwingen.

Strathmore Artist Papers zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen bewaard gedurende een kortere periode, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid of de werking van onze service te verbeteren, of wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langere tijd te bewaren.

Doorzending van gegevens
Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, kan worden doorgezonden naar — en bewaard op — computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd en ervoor kiest ons informatie te verstrekken, weet dan dat wij de gegevens, inclusief persoonsgegevens, doorzenden naar de Verenigde Staten en die daar verwerken.

Als u instemt met dit privacybeleid en vervolgens dergelijke informatie overmaakt, betekent dat dat u akkoord gaat met die doorzending.

Strathmore Artist Papers zal alle redelijkerwijze nodige stappen ondernemen om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonsgegevens niet zullen worden doorgezonden naar een organisatie die of een land dat niet de aangepaste controles heeft ingesteld, zoals de beveiliging van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Onthulling van gegevens

Onthulling in het kader van rechtshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan Strathmore Artist Papers verplicht zijn uw persoonsgegevens vrij te geven als gevolg van een wettelijke verplichting of na een geldig verzoek daartoe door een openbare autoriteit (bv. een rechtbank of een overheidsagentschap).

Wettelijke vereisten

Strathmore Artist Papers kan uw persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken als het van mening is dat dat nodig is:

 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • om de rechten of eigendommen van Strathmore Artist Papers te beschermen en te verdedigen;
 • om potentiële wandaden in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken;
 • om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen;
 • om zich te beschermen tegen juridische aansprakelijkheid.

Gegevensbeveiliging

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van uw gegevens, maar weet dat geen enkele verzendingsmethode over het internet of geen enkele methode voor elektronische opslag 100% veilig is. We streven er weliswaar naar commercieel aanvaardbare middelen in te zetten om uw persoonsgegevens te beschermen, maar de absolute veiligheid kunnen wij bijgevolg niet garanderen.

 

"Bescherming tegen volgen"

Wij ondersteunen de bescherming tegen volgen niet. 'Bescherming tegen volgen' is een voorkeur die u kunt instellen in uw browser om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt de bescherming tegen volgen in- of uitschakelen via de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw browser.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u een aantal rechten op het vlak van gegevensbescherming. Strathmore Artist Papers tracht redelijke stappen te ondernemen om u de mogelijkheid te bieden uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te laten wissen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u bijhouden en indien u die wilt laten verwijderen van onze systemen, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht van inzage, rectificatie of wissing van de informatie die wij over u bezitten. Waar mogelijk kunt u uw persoonsgegevens raadplegen en bijwerken of de wissing ervan aanvragen in de instellingen van uw account. Als u daar zelf niet in slaagt, kunt u contact met ons opnemen en dan zullen wij u hierin begeleiden.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren als die onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking. U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Het recht om de toestemming in te trekken. U hebt ook op elk ogenblik het recht uw toestemming in te trekken voor de zaken waarvoor Strathmore Artist Papers die toestemming nodig had om uw persoonsgegevens te verwerken.

Merk op dat wij u kunnen vragen uw identiteit te staven vóór wij op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners
Wij kunnen externe ondernemingen en personen inschakelen om onze service te kunnen verstrekken ("dienstverleners"), om de service voor onze rekening te verstrekken, om diensten te verstrekken die gekoppeld zijn aan de service of om ons bij te staan in de analyse van de manier waarop onze service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken voor onze rekening uit te voeren en het is hen verboden uw persoonsgegevens bekend te maken of te gebruiken voor een ander doel.

Analyse

Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google en die het verkeer op websites opvolgt en erover rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze service op te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden anoniem gedeeld met andere diensten van Google.

U kunt ervoor kiezen uw activiteit op de service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de add-on 'Google Analytics Opt-out' te installeren in uw browser. De add-on voorkomt dat de JavaScript van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over uw bezoekersactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de pagina 'Privacy en voorwaarden' van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Links naar andere sites

Onze service kan links naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een externe link klikt, wordt u doorgestuurd naar die externe site. Wij raden u ten stelligste aan het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van externe sites of diensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 ('kinderen').

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 18. Als u een ouder of voogd bent en u hebt vastgesteld dat een kind van u ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij vaststellen dat wij persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder te hebben gecontroleerd dat een ouder daar toestemming voor heeft gegeven, ondernemen wij stappen om deze informatie van onze servers te wissen.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u van die wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te publiceren.

Wij zullen u via e-mail en/of een duidelijk zichtbare melding op onze service op de hoogte brengen vóór de wijziging in werking treedt en wij zullen de "datum van vankrachtwording" bovenaan in dit privacybeleid dienovereenkomstig aanpassen.

Wij adviseren u dit privacybeleid periodiek door te nemen om na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht. De wijzigingen aan dit privacybeleid treden in werking wanneer zij op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Via e-mail: info@pacon.com
 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://strathmoreartist.com/contact.html
 • Via het telefoonnummer: 1-800-333-2545